Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Natrium

 • hlavní extracelulární kationt
 • je přijímán nejčastěji v podobě chloridu sodného
 • vztah mezi Na/K můžeme označit za nepřímou úměru, čím více je sodíku v potravině, tím měně potravina obsahuje draslíku
Vstřebávání
 • Vstřebávání ve střevě probíhá transcelulárně i paracelulárně, přičemž jsou možné nejrůznější mechanizmy v závislosti na velikosti hodnoty
  elektrického odporu dané oblasti gastrointestinálního traktu, probíhá pasivně i aktivně, přitom aktivní transport je možný prakticky výlučně
  transcelulárně
 • Resorpce sodíku se uskutečňuje převážně ve střední a distální části tenkého střeva, obdobně probíhá i v oblasti tlustého střeva pouze s tím rozdílem, že aldosteron účinně podporuje resorpci sodíku také přes buňku sliznice tlustého střeva — přes kolonocyt.
 • Přítomnost sodíku ve střevě je důležitá z hlediska resorpce dalších látek — monosacharidů (vyjma fruktózy), některých vitaminů (B1, B2, C,
  kyseliny listové, biotinu (transport uskutečňuje mechanizmem tzv. sekundárního aktivního transportu).
Vylučování
 • močí, stolicí,potem — rozhodující význam ledvina
 • 85 % sodíku se z primární moči resorbuje v oblasti proximálního kanálku, 14,5 % v distálním a pouze okolo 0,5 % je vyloučeno do moči
 • průtok ledvinou i efektivní filtrační tlak při vzniku primární moči je velmi účinně ovlivněn právě koncentrací sodíku v plazmě přitékající
  krve. Vzrůst, ale i pokles filtračního tlaku, spouštějí reakce, ovlivňující přímo i nepřímo metabolizmus sodíku
Pocit žízně:
 • je vyvolán nárůstem koncentrace sodíku v séru, prostřednictvím osmoticky aktivních látek (například alkohol) či poklesem
  extracelulárního objemu. Výsledkem je i nárůst koncentrace antidiuretického hormonu (ADH), který vede ke zvýšené zpětné resorpci vody
  v distálním sběrném kanálku.
Význam:
 • v buňce je dán především ději, spojenými s přesunem sodných iontů do buňky s následnou změnou elektrických vlastností buňky
- vznikem akčního potenciálu. Tento děj je způsoben krátkodobým zvýšením propustnosti membrány buňky pro sodné ionty.
Hyponatremie .... (< 135 mmol/l) na medicinaprakticky


Odkazy


Co je dobré vědět o sodíku, doc.MUDr. Zdeněk Wilhem. CSc.

Oblíbené příspěvky